Gå til hovedinnhold

Drive en bærekraftig virksomhet

For å oppnå en sirkulær økonomi og kunne tilby våre kunder bærekraftige løsninger, må alle deler av verdikjeden vår - innkjøp, produksjon og transport - gjennomsyres av løsninger for redusert ressursbruk og dermed lavere karbonutslipp. Lindab skal være en arbeidsplass som medarbeidere er stolte av.

Bærekraftige innkjøp

Bærekraftige innkjøp innebærer å inkludere flere ulike faktorer ved valg av leverandør: sosiale forhold, helse og sikkerhet, etiske standpunkter og miljøhåndtering.

Lindab har nulltoleranse for korrupsjon og brudd på menneskerettigheter.

Leverandører av råmaterialer, som stål, står for den største miljøpåvirkningen. Derfor er det viktig å prioritere samarbeid med stålleverandører som driver utvikling mot fossilfritt stål og har gode verdier for karbonintensitet.

Lindab skal:

 • sikre at strategiske leverandører har signert Lindabs leverandørprinsipper. regelmessig evaluere leverandører i høyrisikoland.
 • redusere utslippene i scope 3 (GHG-protokollen)

image98u4p.png

Bærekraftig produksjon

Lindab har over 50 produksjonsenheter i Europa. De mindre stedene er ofte tilknyttet en butikk eller et lager nær kundene, for å ha kortere transportavstander og mer kostnadseffektiv produksjon av voluminøse produkter. Lindab har et pågående investeringsprogram med fokus på å øke automatiseringsnivået, effektiviteten og kapasiteten, samt forbedre sikkerheten for medarbeiderne.

Andre fokusområder innen bærekraftig produksjon inkluderer å øke bruken av fornybar energi, redusere den totale energiforbruket, redusere avfallsmengden, smartere emballasje og å omdanne avfall til ressurser gjennom oppsykling.

Lindab skal:

 • utarbeide en plan for å bli klimanøytrale (scope 1 og 2).
 • minimere avfallsmengden.
 • redusere andelen av kassert materiale.

image47pk.png

Bærekraftig transport

En av Lindabs største kilder til utslipp er transport. Utslippene fra transport kan reduseres ved å velge transportalternativer med lave utslipp og ved å endre hvordan vi transporterer varer. Vi kunne for eksempel samtransportere med andre bedrifter som har tyngre produkter. Våre produkter er lette, men voluminøse.

Miljøkrav stilles til alle transportavtaler, og ruter endres for å redusere miljøpåvirkningen. Der det er mulig, vil fossilfrie alternativer som HVO eller elektriske kjøretøy bli brukt.

Produksjonen av voluminøse produkter flyttes fra sentrale til regionale enheter for å komme nærmere kundene og redusere transportbehovet.

Lindab skal:

 • bruke fossilfri transport senest innen 2050.
 • optimalisere transportflytene.
 • samarbeide med kunder og leverandører for å skape transportløsninger med fokus på å redusere miljøpåvirkningen.

imagekpppb.png

Attraktiv arbeidsgiver

Vi streber etter å være en moderne og fleksibel arbeidsplass som er rettferdig, trygg og inkluderende.

Lindab arbeider systematisk med forebyggende helse og sikkerhet på individ-, team- og bedriftsnivå. Vi har en nullvisjon for arbeidsulykker. Langvarig fravær på grunn av arbeidsrelaterte sykdommer forårsaket av stillesittende arbeid eller stress skal elimineres.

Vi streber etter et miljø der alle våre medarbeidere kontinuerlig utvikler seg for å nå sitt fulle potensial. Vi ønsker dyktige medarbeidere med en positiv holdning, samt ledere som behandler mennesker på en god måte og fungerer som forbilder.

Lindab skal:

 • forebygge alle alvorlige arbeidsrelaterte ulykker.
 • være en arbeidsplass der medarbeiderne føler seg trygge, verdsatt og engasjert.
 • ha minst 90 prosent som anbefaler Lindab som arbeidsgiver.
 • strebe etter mangfold på alle nivåer.

imageftd9i.png

Samfunnsengasjement

Lindab skal støtte bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene der vi opererer. Dette gjøres primært gjennom initiativer rettet mot utdanning og aktiviteter for barn og ungdom, samt initiativer relatert til bærekraft.

Lindab skal:

 • støtte samfunnsaktiviteter knyttet til Lindabs virksomhet og nærliggende områder.
 • skape forhold på arbeidsplassen som muliggjør deltakelse i frivillig engasjement.

imageez6i.png