Gå til hovedinnhold

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger.

Lindab Norge AS er en del av konsernet Lindab Group AB med hovedkontor i Sverige. Lindab Group har i mange år hatt bærekraft høyt på agendaen, inkludert etisk handel og menneskerettigheter.

Lindab Group og dermed også Lindab Norge AS har siden 2009 vært medlem i UN Global Compact, som forplikter oss til å etterleve de 10 prinsippene innen menneskerettigheter, arbeidskraft, ytre miljø og antikorrupsjon i våre strategier og handlingsplaner.

Vi utarbeider en årlig Bærekraftsrapport som en del av vår årsrapport som oppsummerer arbeidet vi gjør som samfunnsengasjert bedrift.

Lindab Group har utarbeidet etiske retningslinjer nedfelt i en Code of conduct og Lindab Supplier Principles som beskriver hvordan vi som selskap og leverandørene våre blant annet forplikter oss til ivaretakelse av menneskerettigheter og ordnede arbeidsforhold. Lindab Supplier Principles finner du her.

I forbindelse med ikrafttredelse av Åpenhetsloven 1. juli 2022 forplikter Lindab Norge AS seg til å utføre og redegjøre for aktsomhetsvurderinger, samt gi interessenter informasjon om tiltak og funn. Vi har fokus på menneskerettigheter og samfunnsansvar og arbeider aktivt med å implementere gode systemer for overvåkning og oppfølging av leverandørene våre. 

Aktsomhetsvurderinger utføres i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

For oss er bærekraft en måte å tenke og arbeide på. Det påvirker hvordan vi jobber med Lindabs strategi på alle områder. Alt fra innkjøp, til leveranser og servicen vi tilbyr våre kunder.

Slik jobber vi med sustainable sourcing og åpenhetsloven

Bærekraftig innkjøp er integreringen av sosiale, etiske og miljømessige ytelsesfaktorer i metoden for å velge leverandører.

  • Sikre at leverandørens forretningsmetoder følger Lindab Supplier Principles, med vekt på menneskerettigheter og arbeidsforhold.
  • Minimer risikoen i forsyningskjeden.
  • Sikre kvalitet.
  • Oppfylle lovgivningen.

Interne faktorer blir også risikovurdert, slik som HMS & oppfølging av Lindabs Code of Conduct.

Supplier evaluation method

Når risiko er identifisert er neste steg for Lindab:

  • Be om mer informasjon (bakgrunnsjekk)
  • Lindab Sustainable Sourcing Program (steg 3-6)
  • Lokasjonsbesøk

Redegjørelse

Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (§5a).

Virksomhet: Lindab Norge AS (Org. nr. 929805925)
Rapporteringsperiode: 01.07.22 - 01.07.23

 

 

 

 

1.    Omfangsbeskrivelse

Lindab Norge er en del av Lindab Group, og Lindab Group er ikke en del av dette omfanget.

Lindab Norge vil mao. rapportere på deler av virksomheten.
Lindab Norge leverer produkter i stål og aluminium, som kan inneholde deler av isolasjon og elektroniske styringskomponenter, samt eksternt produserte byggprodukter.

Våre leverandører og forretningsforbindelser er fra bransjene frakt, entreprenører, produksjon, fabrikker, verktøyleverandører, byggprodukter, printtjenester, samt vaske- og kantinetjenester.

Disse befinner seg hovedsakelig i Norden, men noen befinner seg i Europa og Asia.

Store deler av ledergruppen er involvert i prosjektet, men ledes av Endre Nybråten med Cecilia Cederek og Frode Hansen som prosjektdeltagere.

2.    Retningslinjer og rutiner knyttet til ansvarlig næringsliv

Lindab Group har i mange år aktivt arbeidet med menneskerettigheter og arbeidsrettslige spørsmål. I 2009 ble vi medlemmer av UN Global Compact. I 2020 oppdaterte vi vår prosess og startet Lindab Supplier Program. I dag vurderer vi ikke bare alle våre leverandører, men inkluderer også Lindabs egen organisasjon og våre kunder/sluttkunder i prosessen.

Arbeidet med Åpnehetsloven er forankret på styrenivå, sammen med våre policies og retningslinjer.

Vår leverandørkontrakter inneholder Lindab Supplier Principles som dekker åpenhetlovens krav for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Disse må signeres, og sikrer at våre leverandører må følge disse reglene for å være en sertifisert leverandør til Lindab.

Alle ansatte har krav om å følge våre Code of Conduct for å forhindre underslag og uverdig arbeidsmiljø. Vi har også løpende kampanjer for støtte opp under HMS, for å sikre de ansattes helse og sikkerhet på arbeidsplassen.

3.    Trusler mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Vi har under prosessen oppdaget disse risikoene som største trusler. Arbeidsforhold i frakt og byggebransjen. Her er det utbredt bruk av utenlandsk arbeidskraft som ikke er innsatt i norske lover og regler, og står i fare for å bli utnyttet basert på dette.

Vi er også usikre på menneskeretts-etterlevelse hos våre leverandører i Asia og Øst-Europa, da de ikke blir satt like mye i høysetet som her i Norden.

Vi er usikre på om stål leverandører utenfor Norden følger menneskerettigheter i sine arbeidsoperasjoner fordi vi har generell informasjon om at det er dårlige forhold i disse bransjene rundt HMS.

Vi mener at det er høy sannsynlighet for at dette inntreffer fordi bransjen har et rykte på seg til å ikke jobbe i tråd med menneskerettighetene. Et brudd på menneskerettighetene her vil innebære fysisk skade, og vi mener således at det har stor konsekvens.

4.    Planlagte og gjennomførte tiltak

Vi vurderer mulige avvik fra våre Lindab Sustainable Sourcing Program utifra risikovurderinger. Vi inkluderer våre leverandørprinsipper i alle nye kontrakter, og vi samler mer informasjon om selskapene vi har identifisert enten gjennom egenvurderinger eller tredjepartsgranskninger.

Vi har oppdatert vårt Lindab Supplier Program for å også inkludere Human Freedom Index i tillegg til Corruption Perception Index. Lindab har også oppdatert alvorlige uregelmessigheter, lovbrudd eller alvorlige brudd på våre retningslinjer eller policyer.

I løpet av denne perioden har vi bare hatt én leverandør som ikke ønsket å signere eller som hadde en tilsvarende og godkjent egen atferdsregel. Vi samler nå inn mer informasjon om selskapet for å se hva neste steg blir.

Tiltak for å tilegne oss mer informasjon eller rette avvik fra dette er som følger: Self-Assessment, Third-party assessment, Corrective Action Plan, On-site visit eller i ytterske konsekvens terminering av kontrakt.

Når det gjelder interne forhold, har vi som nevnt tidligere høyt fokus på HMS-kampanjer løpende igjennom hele året, og tar løpende vurderinger på effekt rundt dette. Hvis vi ser at det ikke fungerer slik det var planlagt, øker vi fokuset på akkurat den aktiviteten.

Det samme gjelder Code of Conduct, slik at alle ansatte agerer etter våre retningslinjer og verdier.

Lindab Norge sine leverandører

Nøkkeltall fra vår gjennomgang av leverandører opp mot Åpenhetsloven og Lindab Supplier Principles.

 

 

Kan ikke vise skjema. (Dette kan ha med at du har declined cookies)